O kancelarii

Notariusz Tomasz Zięcina prowadzi kancelarię notarialną od 2006 roku. Kancelaria prowadzona była początkowo w formie spółki cywilnej z notariusz Sylwią Majerczak - do 2010 roku przy ulicy Masarskiej 7, od maja 2010 roku przy ulicy Kordylewskiego 7 w Krakowie. Obecnie przy ulicy Kordylewskiego 7 w Krakowie prowadzona jest kancelaria notarialna notariusza Tomasza Zięciny i Mariusza Łukasika na zasadach spółki cywilnej. Lokal Kancelarii położony jest w bez­po­śred­nim są­siedz­twie kra­kow­skich są­dów i Urzę­du Mia­sta Kra­ko­wa. Fa­cho­wą ob­słu­gę na­szych Klien­tów za­pew­nia no­ta­riu­sz i sied­miu wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków.


Dziękujemy za odwiedzenie strony naszej kancelarii.

 


Notariusze Tomasz Zięcina i Mariusz Łukasik
oraz
pracownicy kancelarii